معارف

واى بر هر كس كه بى‌پروا دروغ مى‌گويد و از گناه لذت مى‌برد

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندهای روزانه

سواد رسانه‌ای از مهمترین آموزش‌هایی است که نداشتن آن برای فرد و جامعه بسیار خطرناک است. عامه مردم به دلیل ندانستن این آموزش‌ها و نداشتن عزم تحقیق، تحت تاثیر اخبار دروغ قرار می‌گیرند و در نتیجه مورد سوء استفاده از طرف دروغ‌پردازانِ سیاست‌مدار و کلاه‌برداران حرفه‌ای قرار می‌گیرند.

دروغ‌هایی که آگاهانه و عامدانه ساخته شده و در انواع شکل‌های خبری منتشر می‌شود تا مردم را گمراه کرده و اهداف نشردهندگان اولیه آن را محقق کنند.

این اخبار جعلی عموما بسیار سریع‌تر از واقعیت در فضای مجازی گسترش می‌یابد. بسیاری از افراد ممکن است به علت ناتوانی در تشخیص واقعیت، تحت تاثیر این شایعات، تصمیم‌هایی به غایت سطحی بگیرند که نتایج آن متوجه فرد و جامعه خواهد شد.